Cenová ponuka a objednávka

Koľko ma to bude stáť?

Pre najpresnejšiu cenovú ponuku je potrebné dodať podrobné a pravdivé informácie o projekte.
1. veľkosť projektu (Príklad: leták - veľkosť A4,obojstranný)
2. farebnosť projektu (Príklad: plnofarebný)
3. podklady, ktoré máte k dispozícii (Príklad: k dispozícii sú kvalitné farebné fotografie produktov)
4. v prípade tlače aj počet (Príklad: Tlač - 1000 ks)
5. v prípade internetových reklamných bannerov (Príklad: dynamický banner GIF s blikajúcou šípkou)

Doplňujúce informácie

6. svoju predstavu o projekte (Príklad: letný motív, prevažne v odtieňoch modrej)
7. grafické podmienky externej tlačiarne (Príklad: tlačiareň potrebuje podklady vo formáte PDF, vo farbách CMYK, vo veľkosti A4 + 2 mm spadávky)
8. chýbajúce podklady (Príklad: prosím zakúpiť fotografie z fotobanky )
9. doplňujúce farby (Príklad: pantone, zlatá, a pod.)

Objednávka

Na základe všetkých informácií Vám vytvorím cenovú ponuku na mieru podľa základného cenníka grafických prác a cenníka tlače. Poskytnem Vám odhadovaný čas/deň/dátum dodania prvotného návrhu/návrhov. Ak Vám cenová ponuka a čas dodania vyhovuje, pošlite spätným mailom svoj súhlas a na projekte sa začne pracovať.

Môže sa cena zmeniť?

Áno, zvýšenie ceny môžu ovplyvniť rôzne faktory, ako napríklad: počet návrhov, prepisovanie textov, fotografovanie, rozsiahla retuš, kúpa fotografií, rozsiahla mailová a telefonická komunikácia, nerozhodnosť a zdržiavanie zo strany zákazníka, nedodržaný termín dodania podkladov, rosiahlejšie grafické zmeny v návrhu, zmena počtu tlače a pod. V takomto prípade Vás na zmenu ceny vopred upozorním, a môžete sa rozhodnúť či na projekte sa bude pokračovať.

Zmena ceny môže mať aj pozitívny efekt vo Váš prospech. Pri rôznych okolnostiach môžete získať nižšie ceny. Platí to najmä pri objednávke väčšieho množstva grafických prác, tlače, pri jednoduchých projektoch alebo rovnakom dizajne. Rôzne zľavy sú poskytované aj stálym zákazníkom.

Môžem od objednávky odstúpiť?

Samozrejme. zákazník má právo od objednávky kedykoľvek, bez udania dôvodu, odstúpiť. Zároveň však upozorňujem, že v prípade ak zákazník poskytol nesprávne podklady, nedostatok podkladov alebo inak narúša spoluprácu, grafické štúdio SHAY si vyhradzuje právo tiež od dohody kedykoľvek odstúpiť. V oboch prípadoch, pokiaľ sa na projekte už pracovalo, grafické štúdio SHAY má právo na odmenu za odrobený čas a použitý materiál podľa predchádzajúcej dohody, a to minimálne 20% z odsúhlasenej ceny (alebo podľa reálnych nákladov, napríklad v prípade zakúpenia fotografií, tlače a pod.).

Podklady

Aké podklady dodať a ako?

1. logo - logo by malo byť v krivkách - vo vektore (Ai, PDF, EPS)
2. texty - texty prosím, dodať bez gramatických chýb. Krátke texty je možné posielať v tele mailu, dlhšie vo formáte Word bez zbytočných odrážok alebo zarovnávania.
3. fotografie - fotografie pre tlač by mali byť v rezolúcii minimálne 300 DPI a dostatočnej veľkosti. Pre veľkoplošnú reklamu stačí aj nižšia rezolúcia. Fotografie pre web stačí dodať v rezolúcii 72 DPI. Fotografie nezmenšujte, manuálne nezväčšujte alobo inak neupravujte.
4. informácie k dizajnu - pri väčšine projektoch poskytujem len jeden grafický návrh. Preto je dôležité dodať čo najviac informácii o tom ako by dielo malo vyzerať a čo by malo obsahovať. V inom prípade sa cena grafických prác môže navýšiť o ďaľší návrh.
5. kontaktné informácie - kontaktné informácie, ktoré by mali byť súčasťou projektu a fakturačné údaje?
6. fakturácia - vyhradzujem si právo vystaviť svojim zákazníkom zálohovú faktúru. Týka sa to najmä nových zákazníkov, väčších objednávok, alebo objednávok tlače. Na objednávke sa začne pracovať až po pripísaní uhrady na účet grafického štúdia SHAY.


Čo ak nemám k dispozícii potrebné podklady,
alebo neviem či fotografie/obrázky sú dostatočne kvalitné?

7. logo - ak ani jeden formát Vášho loga nie je v dostatočnej kvalite, za dodatočný poplatok Vám ponúkam prekreslenie (redesign) loga. Toto logo Vám bude aj naďalej slúžiť pri iných projektoch v budúcnosti.
8. texty - za poplatok Vám texty prepíšem, dám externe skontrolovať gramatiku alebo preložiť do iného jazyka kvalifikovaným odborníkom.
9. fotografie - ak nemáte istotu, či Vaše fotografie spĺňajú požiadavky, rada Vám ich, bez akéhokoľvek poplatku, skontrolujem. Ak sa fotografie ukážu ako nekvalitné, poradím Vám o ďalších Vašich možnostiach.

 

Ako to ďalej funguje?

Dodanie grafického návrhu

Do dohodnutého termínu Vám na základe Vašich požiadavok pripravím grafický návrh/návrhy na prvé spripomienkovanie. Tento návrh môže byť v zníženej kvalite, alebo môže obsahovať ochranný vodoznak s logom grafického štúdia SHAY. Pri prvom spripomienkovaní môžete požiadať o rôzne druhy zmien týkajúce sa farebnosti, fontu, rozloženia fotografií, textov a pod. Ďalšie korektúry by sa mali týkať už len drobných zmien a opráv. K dispozícii máte bežne 1-2 korektúry pri väčších projektoch to môže byť aj viac.

Odsúhlasenie diela

Po zaslaní návrhu s poslednými úpravami, spätným mailom polšlite Váš súhlas. Pretože dielo sa považuje za ukončené až po Vašom písomnom odsúhlasení.

Ukončenie

Po odsúhlasení bude dielo zaslané do tlače alebo Vám ho poskytneme pripravené pre tlač podľa inštrukcií Vašej tlačiarne/vydavateľa. Dodanie tlače je do 5 - 10 pracovných dní podľa druhu objednávky. Fakturácia.

Reklamácia

Komunikáciou sa všetko vyrieši

Všeobecne platí, že správnou a včasnou komunikáciou sa všetko hladko vyrieši. Na zákazníkoch nám veľmi záleží a preto podľa možností a typu reklamácie nájdeme spoločnú reč a riešenie, či už formou úpravy, výmeny, zľavy alebo, v prípade už vykonanej úhrady, navrátenia peňazí.

Vysvetlenie k niektorým druhom reklamácií nájdete nižšie v bodoch:
1. Po odsúhlasení návrhu určeného pre tlač, zákazník zodpovedá za obsah návrhu ako aj jeho gramatickej stránke. Grafické štúdio SHAY zodpovedá za technické parametre (veľkosť, farby, zmeny a pod.) pokiaľ boli ním zapríčinené.
2. Grafické štúdio SHAY nezodpovedá za chyby Vami vybranej tlačiarne, za použitý materiál alebo iné chybné informácie zo strany zákazníka.
3. Ak sa reklamácia vzťahuje na nami zabezpečenú tlač gracké štúdio SHAY vybaví túto reklamáciu priamo v tlačiarni, s ktorou spolupracuje.

Ako sa vyhnúť chybným návrhom?

Keďže po odsúhlasení preberáte zodpovednosť za obsah návrhu, predovšetkým si pozorne skontrolujte gramatické chyby, kontaktné údaje, obsah, správne informácie a pod.
V prípade, že tlačíte u iného dodávateľa, overte si u svojej tlačiarenskej spoločnosti informácie o podmienkach dodania podkladov (veľkosť, spad, farby, materiál, a pod.)

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľka Andrea Hatiarová – SHAY týmto prehlasuje,

- že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávaní služieb, nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov")

Účel získavania a spracovania osobných údajov: zhotovenie vizitiek, oznámení, samolepiek ap. (ďalej len "spoločenskej tlače").
Plne rešpektujem súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednanej služby a pre komunikáciu so zákazníkom. Právnym základom pre získavanie osobných údajov je zmluva medzi prevádzkovateľom a zákazníkom (dotknutá osoba), ktorá je vo forme objednávky. Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Zoznam potrebných osobných údajov a spôsob ich spracovania: meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa. Tieto údaje zákazník odosiela pomocou objednávkového formulára alebo prostredníctvom e-mailu prevádzkovateľovi. Tel. číslo a e-mail sú potrebné pre potvrdenie objednávky, upovedomenie o vybavení objednávky, resp. pre konzultovanie prípadných nejasností v objednávke. Meno, priezvisko a adresa sú jednak nutné pre samotné zhotovenie spoločenskej tlače, ako aj pre vyhotovenie faktúry a následné odoslanie vybavenej zákazky. Osobné údaje sa spracúvajú v listinnej a elektronickej forme.
Údaje sú v počítači chránené antivírusovým programom, ktorý je pravidelne aktualizovaný. K počítaču nemajú prístup žiadne nepovolané osoby.
Získané osobné údaje v žiadnom prípade nespokytujeme iným subjektom, ani ich nikde nezverejňujeme.

Zákazník je povinný uviesť iba pravdivé a úplné údaje. Zákazník sa zároveň zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená so svojimi právami a povinnosťami.

Výhody:

Čo získam ako zákazník grafického štúdia SHAY?

1. Osobný a priateľský prístup k zákazníkom.
2. Individuálne, nižšie ceny pre stálych zákazníkov.
3. Sprostredkovanie tlače.
4. Poradenstvo.
5. Ústretovosť počas sviatkov a víkendov.
6. Propagácia na sociálnych sieťach GŠ Shay.
7. V mnohých prípadoch zabezpečím niektoré druhy fotografií zdarma, predovšetkým fotografie z vlastnej kolekcie.
8. Zľavy pri iných formátoch podobného dizajnu.
9. Logo support počas jedného roku. Úprava loga do rozmerov pre iné webové stránky a sociálne siete. 10. Drobná animácia loga.

Na soc. sieťach zvyčajne nezobrazujem tvorbu iných zadávateľov (tlačiarne, tretie osoby a pod.) alebo uzavretých skupín. O nepropagovanie alebo odstránenie Vašej reklamy zo soc. sietí GŠ shay môžete kedykoľvek písomne požiadať.

 

Zákon o odpadoch

a nové povinnosti aj pre bežných podnikateľov

Grafické štúdio SHAY nie je registrované v registri výrobcov neobalových výrobkov, preto podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch"), je zákazník objednávajúci si sprostredkovanie tlače a zákazník, ktorý túto tlač distribuje (reklamné letáky, vizitky, katalógy a pod.) konečnému zákazníkovi povinný sa zaregistrovať a plniť si všetky povinnosti týkajúce sa neobalových výrobkov.

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: TU

Užitočný článok: TU a TU